E Q E Logo

И КЮ И България

За Компанията 

Годишни Отчети

Нашите Клиенти

Инженерни анализи и проектиране

Сеизмика и екстремални натоварвания

Безопасност и риск

Надзор и инспекции

Управление на проекти

Системи за управление

SAP2000

Stadyps

Заглавна Cтраница


Системи за управление

Ние разполагаме с екип от високо квалифицирани консултанти и експерти за:

• Изграждане на съвременни системи за управление;

• Изпълнение на международните стандарти за управление на:

Ø  Качество;

Ø  Околната среда;

Ø  Здраве и безопасност при работа;

Ø  Непрекъснатост на бизнеса;

Ø  Социална отговорност;

Ø  Риск;

Ø  Безопасност на пътното движение

Ø  Управление на извънредни ситуации;

Ø  Информационна сигурност;

Ø  Сигурността на доставките;

Ø  Енергийни системи за управление;

Ø  Интегрирани системи.

• Подготовка и управление на проекти, представени за финансиране по оперативните програми на европейските структурни фондове в България.

 

Нашият екип предлага на нашите клиенти консултантски следните услуги:

1. Разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление в съответствие с международните стандарти:

Ø  ISO 9001:2008 Система за управление на качеството;

Ø  ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда;

Ø  BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здраве и безопасност при работа;

Ø  ISO 22301:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса;

Ø  SA8000: 2008 и ISO 26000:2010 Система за социална отговорност;

Ø  ISO / IEC 27001:2013 Система за управление на информационната сигурност;

Ø  31000:2009 Управление на риска;

Ø  ISO 39001:2012 Безопасност на пътното движение;

Ø  ISO 50001:2011 Енергийни системи за управление - Изисквания с указания за ползване;

Ø  МААЕ GS-R-3:2006 Интегрирани системи за управление на съоръжения и дейности.

 

При използването на указания и спецификации:

Ø  EN 12507:2005 Транспортни услуги - Насоки за прилагане на EN ISO 9001 за автомобилния транспорт, съхранение, разпределение и железопътен превоз на стоки;

Ø  EN 15224:2012 – Ръководство за използване на  ISO 9001 в сферата на здравните услуги;

Ø  ISO/TS 16949:2009 Прилагане на ISO 9001 за автомобилното производство и производството на части за автомобили;

Ø  ISO 22313:2012 Управление на непрекъснатостта на бизнеса. Ръководство за прилагане;

Ø  ISO 22320:2011 Социална отговорност - Управление на извънредни ситуации – Изисквания за реагиране при инциденти;

Ø  ISO 28000:2007 Системи за управление на сигурността на веригата за доставки.


При използването на споразуменията на международни работни групи:

Ø  IWA 1:2005 Насоки за подобряване на процесите на в организации за здравни услуги;

Ø  IWA 4:2009 Насоки за прилагането на ISO 9001 в местното самоуправление;

Ø  IWA 9:2011 Рамка за управление на устойчивото развитие в бизнеса;

Ø  IWA 12:2013 Насоки за прилагане на ISO 9001:2008 в полицейски организации.

 

При използване на насоките за прилагане:

Ø  PAS 99:2006 Спецификация за изискванията към обща система за управление като рамка за интегриране;

Ø  МААЕ GS-G-3.1:2006 Прилагане на системата за управление на съоръжения и дейности Ръководство за безопасност.

 

2. Разработване и прилагане на двуезични системи за управление (на български и английски език).

3. Диагностика, анализ и актуализиране на съществуващите системи за управление.

4. Провеждане на вътрешни одити на системи за управление, съгласно изискванията на стандарта ISO 19011.

Обучения и презентации:

1.        Основни изисквания на стандартите за управление.

2.        Обучение на екипи за разработване на системи за управление.

3.        Обучение на екипи за внедряването на разработените системи за управление.

4.        Подготовка на вътрешните одитори и представители на ръководството.

 

Back Top
A B S Group Homepage Link